Rząd walczy o polskie interesy

18/07/2014

We wtorek 15 lipca Rada Ministrów przyjęła wniosek MSZ o zaskarżenie dyrektywy tytoniowej do Trybunału Sprawiedliwości UE. Zaskarżenie to szansa na obronę tysięcy miejsc pracy w Polsce. Termin założenia skargi przed Trybunałem mija już 23 lipca br.
Skarga ma na celu stwierdzenie częściowej nieważności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich
w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE, i jest wnoszona w trybie artykułu 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Polski Instytut Myśli Gospodarczej od początku wspierał rządową inicjatywę złożenia skargi dyrektywy tytoniowej do TSUE. W opinii PIMG unijny dokument oparty jest na błędnej podstawie prawnej i narusza zasady podziału kompetencji między państwa członkowskie i instytucje UE, co uzasadnia zaskarżenie jej do Trybunału Sprawiedliwości UE.

- Cieszmy się, że polski rząd kontynuuje walkę o polską gospodarkę i tysiące miejsc pracy, wykorzystując dostępne w Unii narzędzia – wynik posiedzenia Rady Ministrów komentuje prezes PIMG, Zbigniew Pisarski.

Polacy sprzeciwiali się dyrektywie tytoniowej już podczas jej procesu legislacyjnego.
W wyniku przeprowadzonej przez PIMG kampanii społecznej Prawo dla Ludzi, do Parlamentu Europejskiego trafiło 22 tys. petycji będących wyrazem polskiego sprzeciwu wobec dyrektywy ograniczającej wolność wyboru i uderzającej w polską gospodarkę.

Zgodnie z dyrektywą tytoniową, od 2016 r. mają być zakazane papierosy z dodatkami smakowymi. Wyjątkiem objęto papierosy mentolowe, dla których wprowadzony zostanie 4-letni okres przejściowy.

Termin złożenia skargi przez polski rząd mija 23 lipca 2014 r. Zaskarżanie aktów unijnych przed TSUE jest procesem skomplikowanym i długotrwałym.

- Jeżeli Trybunał orzeknie, że dyrektywa tytoniowa nie posiada odpowiedniej podstawy w traktatach - stwierdzi jej nieważność. Miejmy nadzieję, że sprawa zostanie szybko rozstrzygnięta. W ubiegłym roku średni czas rozpatrywania skarg przez TSUE wynosił
ok. 2 lat – dodaje Pisarski.

Dbanie o interesy narodowe przez zaskarżanie aktów unijnych do TSUE jest domeną krajów „starej Unii”. Złożenie skargi o unieważnienie dyrektywy tytoniowej, która nie jest zgodna z polskim interesem, jest dowodem dojrzałości Polski jako państwa członkowskiego UE.

Wróć

Jak możesz pomóc?

Facebook